Política de privacitat.

Respectant el que estableix la legislació vigent, RealStories es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat:
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. Concretament, la mateixa respecta les següents normes:
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals:
El responsable del tractament de les dades personals recollides a RealStories és REAL STORIES, S.L., amb NIF/CIF: B66648155 i inscrit a: Registre Mercantil de Barcelona amb els següents dades registrals: , amb representant Carles Fiestas (d’ara endavant, Responsable del tractament).

Les seves dades de contacte són les següents:
Adreça: Carrer Llull 70, 3r-5è 08005 Barcelona, Espanya
Telèfon de contacte: 619212072
Correu electrònic de contacte: hola@realstories.es

Registre de Dades de Caràcter Personal:
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recollides per RealStories, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre RealStories i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. A més, de conformitat amb el previst en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals:
El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractats.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari pels fins del seu tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable de assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals:
Les categories de dades que es tracten a RealStories són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal pel tractament de les dades personals:
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. RealStories es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari pel tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web. En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la complimentació de qualsevol d’ells sigui obligatòria degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals:
Les dades personals són recollides i gestionades per RealStories amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta. Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de RealStories, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofertat a l’Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web. En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals:
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió. En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals:
Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris: REAL STORIES SL. En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat:
Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals de manera lícita per RealStories. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors pel tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals:
RealStories es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada. No obstant això, degut a que RealStories no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan succeeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix a l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals:
L’Usuari té sobre RealStories i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si RealStories està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que RealStories hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplertes.
Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment pel tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari es posi en contra del tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari es posi en contra del tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es faci per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-los a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de RealStories.
Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-www.realstories.es”, especificant:
Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà ser enviat a la següent adreça i/o correu electrònic:
Adreça postal: Carrer Llull 70, 3r-5è
Correu electrònic: hola@realstories.es

Enllaços a llocs web de tercers:
El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de RealStories, i que per tant no estan gestionades per RealStories. Les polítiques de privadesa que es troben en aquests llocs web de tercers poden ser diferents de les que s’apliquen en el Lloc Web. Per tant, es recomana que l’Usuari revisi les polítiques de privadesa de les pàgines web de tercers.

El Lloc Web utilitza cookies (petites arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica emprada de manera habitual en Internet per a realitzar determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies poden ser, segons la seva permanència, de sessió o persistents. Les cookies de sessió desapareixen de l’ordinador de l’Usuari en tancar el navegador. Les cookies persistents es queden emmagatzemades en l’ordinador de l’Usuari fins a una data determinada. En compliment de la normativa aplicable, RealStories sol·licita el consentiment de l’Usuari per a l’ús de cookies en la seva pàgina web.

Els cookies utilitzats en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al final de la sessió de l’Usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat:
És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per part de RealStories en la forma que s’indicada en aquest document. La navegació pel Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de privadesa.

RealStories es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, RealStories anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prèvia antelació a la seva posada en pràctica.

Aquesta Política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.